Waterfront Gdańsk


    Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 58

    Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 59

    Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 59

Port  jako brama miasta od strony wody znacząco wpływa na postrzeganie całego Gdańska. Wprowadzając i eksponując zieleń na tym obszarze pragniemy przeistoczyć zdegradowane tereny w nowoczesną przestrzeń przemysłową uzupełnioną przyjazną funkcją rekreacyjną.  Estetyzację portu można by zrealizować w oparciu o koncepcję PORTU – OGRODU.

Koncepcja zakłada realizację „zielonej idei” w zgodzie z podstawową, przemysłową funkcją tego obszaru. Proponowane w pracy konkursowej działania mają wpisać się w szeroką analizę problematyki przemysłowych terenów portowych w kontekście relacji miasta i wody.

Martwa Wisła sąsiaduje z ciekawymi i dobrze funkcjonującymi terenami rekreacyjnymi. Przy zachodnim brzegu znajduje się Park Brzeźnieński z jedną z najpopularniejszych plaż gdańskich. Od wschodu port okala Westerplatte wraz z twierdzą Wisłoujście. Koncepcja utworzenia EKOportu opiera się na połączeniu odseparowanych „zielonych wysp”, w jeden zintegrowany organizm przemysłowo – parkowy. Dostrzegamy realną możliwość dobrego współistnienia funkcjonujących obszarów przemysłowych w przyjaznym zielonym otoczeniu.

W naszej ocenie gdański waterfront może być jedną z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni publicznych w Polsce. Wprowadzenie na tym unikalnym terenie nowych publicznych funkcji: przystani wodnej (mariny , przystani kajakowej ) , promenady pieszej, placów rekreacyjnych , punktów widokowych , zieleni parkowej odmieni jego charakter wpływając na funkcjonowanie całego Gdańska.


Uzupełnieniem koncepcji odwrócenia się Gdańska frontem do wody byłoby wprowadzenie spójnej dominanty kolorystycznej wiążącej różne obszary portowe. Wybór koloru / palety kolorów należy dokonać na podstawie szerokiej analizy barw i materiałów charakterystycznych dla terenów Portu Gdańskiego. Nową paletą barw można by objąć zarówno działające urządzenia techniczne jak nowo projektowaną małą architekturę.

Opis Koncepcji

Głównymi założeniami koncepcji EKO PORTU są:

  1. Wykorzystanie istniejącej tektoniki terenu (fortyfikacje ziemne Twierdzy Wisłoujście, wzgórze Westerplatte itp) i wprowadzenie nowych, nawiązujących do nich form terenowych (działanie wpisujące się w ideę land – art)
  2. Utworzenie maksymalnej zielonej powierzchni biologicznie czynnej i części dostępnej dla pieszych i rowerzystów z poszanowaniem funkcjonujących funkcji portowych
  1. Ujednolicenie krajobrazu portowego poprzez wprowadzenie nowego systemu palety barw
  2. Powiązanie odseparowanych obszarów dwóch brzegów Martwej Wisły poprzez nowy system wahadłowych promów i tramwaju wodnego

Od strony morza, wzdłuż przedłużonego Parku Brzeźnieńskiego proponujemy szpaler / rytm poruszających się na wietrze „lampionów” – materiałowych efemerycznych form rysujących w krajobrazie wejście do portu.. Odcinek ten byłby w pełni dostępny dla pieszych i rowerzystów. Tereny te łączymy z Westerplatte i budynkiem kapitanatu za pomocą tramwaju wahadłowego.

W miejscu ogólnodostępnego parkingu przy Kapitanacie proponujemy utworzenie wyniesionego tarasu widokowego w formie kopca ziemnego. W obrębie platformy zaprojektowano bezpieczne schronienie (wnęka w pagórku) dla mieszkańców i turystów, które może pełnić funkcję punktu widokowego przy niesprzyjającej pogodzie.

W okolicach wjazdu na teren portu przy Kapitanacie projektujemy zielony plac miejski o funkcji sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Nowego Portu. Jest on odseparowany od terenów mieszkalnych, dzięki czemu może być intensywnie użytkowany. Koncepcja zakłada zlokalizowanie loga Portu Gdańsk w tej strefie. Logo winno być opracowane w ramach spójnego systemu identyfikacji wizualnej .

W budynku dawnego terminala promowego Polfferies planujemy utworzenie centrum kulturalnego z funkcją INFOBOX ‘ u (tematyka prezentacji: historia portu, edukacja, przestrzenie zabaw dzieci) . Projekt przewiduje zaadoptowanie istniejącego rękawa wejściowego na prom na wieżę / punkt widokowy. W naszej ocenie adaptowanie wszelkich urządzeń , artefaktów portowych może bardzo pozytywnie wpłynąć na oryginalność i unikalność jakości przestrzeni gdańskiego waterfront ‘ u .

Proponujemy przeprowadzenie estetyzacji fasad hal wzdłuż kanału portowego poprzez oczyszczenie elewacji, subtelną iluminację oraz wprowadzenie nowego kolorystycznego dekoru (np. pomalowanie zgodnie z nowym systemem barw jedynie bram przemysłowych w fasadzie lub innych części stalowych). Rewitalizacja jak największej ilości obiektów przemysłowych jest ważnym aspektem projektu przekształcenia obszaru przemysłowego w otwartą , przyjazną przestrzeń publiczną. Ratowanie istniejących , często bardzo wartościowych architektonicznie hal przemysłowych wpisuje się w ideę kreowania przestrzeni autentycznej. Odwołanie się do ducha miejsca powinno być w naszej ocenie priorytetem projektu estetyzacji Portu Gdańskiego.

Prawy brzeg Martwej Wisły, w rejonie od Westerplatte, poprzez twierdzę Wisłoujście i dalej pragniemy połączyć w jeden duży park historyczny ze wspólną ścieżką edukacyjną. Muzeum Westerplatte jest obecnie świetnie zagospodarowane. Potrzebne zmiany to jedynie uporządkowanie strefy wejściowej terminalu samochodowego i ewentualnie powiększenie strefy muzeum o obszar Mewiego Szańca.W dalszej perspektywie można przekształcić tereny należące do Siarkopolu w park miejski, pozostawiając artefakty w postaci struktur przemysłowych dla zwiedzających, w celach edukacyjnych np.: tworząc ciąg spacerowy wzdłuż istniejącego taśmociągu.

Na południe od twierdzy Wisłoujście, na terenach dawnego osiedla Nowe Wisłoujście-Nowy Hel

proponujemy utworzenie parku, w którym zróżnicowana zieleń odzwierciedlać będzie dawną tkankę urbanistyczną (dawna osada).

W ramach koncepcji zaproponowaliśmy utworzenie parku Szaniec Zachodni, który stanowić będzie dopełnienie kompozycji twierdzy Wisłoujście i współczesną interpretację historycznych fortyfikacji istniejących dawniej na tym terenie. Postulujemy realizację kanałów wodnych, w których cumować mogłyby barki mieszkalne i jednostki pływające.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku Dawnej Poczty Morskiej projektujemy przystanek tramwaju wodnego oraz nowe zagospodarowanie zieleni . To prawidłowego funkcjonowanie tego obszaru niezbędne jest stworzenie możliwości dojazdu od strony lądu.

Wzdłuż kanału portowego proponujemy wprowadzenie kilku niewielkich platform „Safe Port” (Bezpieczny port) na potrzeby małych jednostek pływających : kajaków , motorówek , niewielkich jachtów . Obiekty takie składałyby się z platformy, trapu do zejścia na brzeg oraz małej architektury w zakresie minimalnym umożliwiającym chwilowy postój jednostki pływającej. Znajdowałyby się tam : mała architektura, ławki, stoliki oraz drzewa i kawałek utwardzonej nawierzchni.

Podsumowanie

Koncepcja rozszerza obszar i problematykę opracowania, uspójnia całość i generuje plan działania w szerszej perspektywie czasowej. Podstawową ideą pracy konkursowej jest poddanie do dyskusji aspektów związanych ze środowiskiem naturalnym i zielonymi terenami rekreacyjnymi wpisanymi w sprawnie funkcjonujące obszary przemysłowe. Rozwiązania projektowe próbują dotknąć relacji Portu i Miasta, terenów zamkniętych i otwartych, stref przemysłowych i rekreacyjnych. Nowe inwestycje : przystań wodna , marina , bulwary nadwodne , ścieżki piesze i rowerowe , infobox, punkty widokowe, platformy pływające, oraz rewitalizacja budynków przemysłowych pozytywnie wpłyną na postrzeganie miasta z jego nowoczesną i atrakcyjną przestrzenią publiczną jaką może stać się gdański waterfront.

arrow-short powrót